Triển khai 160 cuộc thanh tra, kiểm tra

Từ năm 2011 đến nay, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã triển khai 160 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó theo kế hoạch 98 cuộc, đột xuất 62 cuộc, đạt 163,22%; đã kết thúc 160 cuộc và ban hành kết luận 160/160 cuộc. Qua đó, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 148 tỷ 744 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 63 tỷ 871 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 84 tỷ 873 triệu đồng; đã thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ đạt 100%; kiến nghị kiểm điểm 100/108 tập thể và 1.055/1.101 cá nhân sai phạm.

Các đoàn thanh tra tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định; thực hiện đúng quy trình giám sát hoạt động đoàn thanh tra, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau khi công bố kết luận thanh tra. Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên, qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, xử lý trách nhiệm về kinh tế, hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, hiêu lực quản lý Nhà nước của địa phương.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm; đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời giải quyết, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Qua xử lý đã loại trừ, giảm được 60 lượt doanh nghiệp bị trùng lặp theo dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các đơn vị, đảm bảo nguyên tắc mỗi doanh nghiệp chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Đến nay chưa phát sinh phản ánh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp hoặc gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Nắm chắc các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm thực hiện, toàn tỉnh đã tiếp 24.886 lượt công dân; lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng tham gia với lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện tiếp 3.615 lượt (có 4.392 người) theo lịch tiếp công dân định kỳ.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận các vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh 255 vụ; đã thẩm tra, xác minh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 225/225 vụ, đạt 100% kết quả giải quyết. Ngoài ra, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh phân công tổ chức đối thoại lần 2 đối với 83 vụ; tham mưu hội đồng tư vấn tỉnh cho ý kiến đối với 67 vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai phức tạp trên địa bàn.

Qua kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi cho Nhà nước về kinh tế 724,34 triệu đồng, về đất 137.578,9m2. Khôi phục quyền và lợi ích cho người dân 245.645,5 m2 đất và 5.753,58 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị 14 của Chính phủ và Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với tổ công tác Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát 14 vụ tồn đọng, phức tạp, đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết và ban hành 14 thông báo kết thúc giải quyết, chấm dứt khiếu nại và chấm dứt thụ lý 14 vụ. Tự kiểm tra rà soát 33 vụ việc tồn đọng trên địa bàn tỉnh, đã giải quyết xong 19/33 vụ.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về rà soát các vụ tồn đọng, kéo dài trên địa bàn, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, giải quyết 15 vụ (có 1 vụ phát sinh) của địa phương còn tồn đọng. Đến nay, đã tham mưu giải quyết 15/15 vụ, đạt 100%.

Đối với việc thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, thường xuyên phối hợp với tổ công tác của huyện nắm chắc các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Qua rà soát, cơ bản các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết.

Tham mưu tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai được 20.523 (lớp/cuộc/lượt phát sóng), ước tính có hơn 986.300 lượt người tham dự (nghe và xem). Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng được tuyên truyền

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh hàng năm (từ năm 2011 đến nay) ban hành các kế hoạch về triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Hàng năm, bình quân có 41/41 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, đã hoàn thành việc tiếp nhận và quản lý bình quân hàng năm 5.579/5.579 bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên để bàn giao về Thanh tra Chính phủ kiểm soát theo quy định.

Ngoài ra, thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, hàng năm Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ (Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực) thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo khách quan, nghiêm túc, đúng tiến độ, khoa học, hiệu quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (điển hình, năm 2022 Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng đạt 72,46/100 điểm, đứng thứ 8 trong phạm vi cả nước, tăng 1 bậc so với năm trước).

Ngày 7/2/2024, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2011 đến nay.
Ngọc Long