Thanh tra Sở Xây dựng đang xây dựng kết luận thanh tra theo quy định đối với cuộc thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trên địa bàn huyện Sơn Động.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng đang xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thanh tra theo quy định đối với cuộc thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Trong kỳ báo cáo, Sở Xây dựng đã ban hành một số văn bản tham gia hoàn thiện pháp luật về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, như: Kế hoạch số 302/KH- SXD ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Sở Xây dựng; Kế hoạch số 06/KH-SXD ngày 6/1/2024 kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Sở Xây dựng; Công văn số 533/SXD-TTr ngày 27/2/2024 về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại Sở Xây dựng; Công văn số 351/SXD-TTr ngày 1/2/2024 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công tác quản lý trật tự xây dựng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ, công trình xây dựng; Công văn số 577/SXD-TTr ngày 4/3/2024 về việc báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ...

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về thanh tra, pháp luật về xây dựng; đồng thời, chấn chỉnh về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đảm bảo kịp thời, hạn chế xảy ra sai phạm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng tăng cường quán triệt, rút kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ thanh tra để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tuân thủ pháp luật về công tác thanh tra.

Sở Xây dựng đã giao Thanh tra Sở tham mưu, thường trực, thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, đảm bảo đúng quy định. Trong kỳ báo cáo không có đơn thư kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải quyết.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 04-NQ/BCS ngày 29/8/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, Công văn số 667/UBND-TCD ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện tốt quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại... tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giải quyết khi phát sinh vụ việc; cử công chức, thanh tra viên của Sở tham gia đầy đủ hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra tỉnh tổ chức.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của Sở Xây dựng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan, bằng nhiều hình thức như phổ biến tại hội nghị, đăng tải trên cổng thông tin điện tử; ban hành Kế hoạch số 55/SXD-TTr ngày 16/2/2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024 tại Sở Xây dựng.

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 28/11/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-SXD ngày 29/12/2023 về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Kế hoạch số 47/KH-SXD ngày 29/1/2024 thực hiện công tác phòng,chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Sở Xây dựng để tổ chức, triển khai thực hiện.

PV