Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ quán triệt nội dung, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ, đồng thời đề nghị trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của đoàn thanh tra, nêu cao đạo đức công vụ trong quá trình thanh tra, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, tổ chức trong quá trình thanh tra, đảm bảo kết quả thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức trung thực, khách quan, đúng thực tế.

Thay mặt đoàn thanh tra, bà Võ Thị Tuyết Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 309/QĐ-TTBNV ngày 18/5/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2022.

Bà Võ Thị Tuyết Thu cũng phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra theo đúng thành phần mà trưởng đoàn thanh tra đã yêu cầu.

Thay mặt UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, trưởng đoàn thanh tra; đồng thời, giao Sở Nội vụ là đầu mối thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung, thành phần để làm việc với đoàn thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ báo cáo, biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu có liên quan trước khi đến làm việc với đoàn thanh tra; yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm chế độ bảo mật, phát ngôn.

Phương Anh