Theo Quyết định 479/QĐ- TTCP, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến tháng 12/2019; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra 

Đoàn Thanh tra gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra  Trần Ngọc Liêm cho biết, đây là cuộc thanh tra đầu tiên được thanh tra tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chỉ đạo đoàn thanh tra thực hiện tốt quy  tắc ứng xử, làm việc với đơn vị Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là công khai, minh bạch rõ ràng, có kế hoạch, lịch làm việc cụ thể với Viện; thực hiện nghiêm khắc tất cả các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

Trong quá trình thanh tra phải bảo quản tài liệu theo chế độ mật, đồng thời, Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu, đoàn thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân; thực hiện đúng quy chế phát ngôn đoàn thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí đầu mối liên hệ với đoàn làm việc có hiệu quả nhằm có kết quả thanh tra phản ánh đúng bản chất sự việc một cách công tâm, khách quan và có những kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những chính sách còn bất cập trong công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ để phát triển tốt hơn.

 

Thái Hải