Văn bản nêu rõ, thời gian qua, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, của công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, còn tình trạng một số công chức, viên chức, người lao động chấp hành chưa nghiêm túc, vi phạm nội quy, quy chế như: Đi muộn về sớm để giải quyết việc riêng, chấp thành không đúng các quy định về thời gian làm việc, hội họp, thậm chí còn tình trạng một số cá nhân uống rượu, bia giữa giờ nghỉ trưa... 

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động tại Thanh tra Chính phủ và thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị; đảm bảo chuẩn mực về văn hoá, đạo đức công vụ trong Cơ quan Thanh tra Chính phủ và tại các cục, vụ, đơn vị. 

Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của Thanh tra Chính phủ về kỷ luật, kỷ cương hành chính đặc biệt là việc chấp hành các quy định về thời gian làm việc, quy chế hội họp, nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và giữa giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày trực... 

Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị, phải gương mẫu chấp hành và chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của mình, của công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý. Nếu để xảy ra vi phạm sẽ xử lý theo quy định. 

Lê Phương