Trong quý I, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 90 cuộc thanh tra hành chính và ban hành 48 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra tại 108 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 5 tỷ đồng và 1.492m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 55 tập thể, 85 cá nhân và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 vụ việc nghiêm trọng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

So với cùng kỳ năm 2023, tình hình công dân đến các trụ sở tiếp công dân giảm 24,8% và các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã giải quyết 1.336/1.990 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 68,5%, tăng 30,8%.

N. Phó - Q. Thân