Theo đó, giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Xây dựng; các TP: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái và huyện Vân Đồn.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2015 đến 31/12/2022 (kể từ khi Luật Xây dựng có hiệu lực). Có thể kiểm tra để làm rõ các nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nội dung, xây dựng kế hoạch và phương pháp thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các địa phương được giao tự tổ chức tiến hành thanh tra.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với những nội dung thuộc thẩm quyền (nếu có); tổng hợp kết quả thanh tra chung của toàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Đồng thời, giao UBND các địa phương (trừ các TP: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái và huyện Vân Đồn) thành lập đoàn thanh tra để triển khai thực hiện thanh tra tại địa phương theo thời kỳ thanh tra nêu trên; báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh.

Chủ động xin ý kiến hoặc trao đổi nghiệp vụ với Thanh tra tỉnh trong quá trình thực hiện thanh tra (nếu cần).

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành các cuộc thanh tra trước ngày 15/12/2023.

Đồng thời, UBND các địa phương tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh theo đúng chỉ đạo.

Trọng Tài