Trong 255 cuộc thanh tra, đã thực hiện 125 cuộc thanh tra hành chính (có 52 cuộc kỳ trước chuyển sang), đã ban hành kết luận 96 cuộc.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã thực hiện được 130 cuộc, tiến hành 130 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 284 tổ chức, 660 cá nhân; phát hiện và xử lý 74 tổ chức, 229 cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 911 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3.017,15 triệu đồng; chuyển Công an thành phố Tam Kỳ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.    

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 677,38 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và 4.671,87 triệu đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính (trong đó, đôn đốc thu hồi 1.944,25 triệu đồng từ năm trước chuyển sang).   

Cũng trong 6 tháng qua, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tổ chức tiếp 4.364 lượt (giảm 42,7%), 4.934 người (giảm 41,7%), 4.201 vụ việc (giảm 44,6%), trong đó, có 18 đoàn đông người (giảm 25%); tiếp nhận, xử lý 5.483 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước (đơn khiếu nại tăng 14,2%, đơn tố cáo tăng 21,1%, đơn kiến nghị, phản ánh tăng 3,3%). 

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp của tỉnh đã giải quyết 2.874/3.831 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75% (tăng 19,8%); đã giải quyết 141/203 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 69,5%, đã giải quyết 25/37 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 67,6%, đã giải quyết 2.707/3.591 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75,4%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 1.702,2 m2 đất, trả lại cho cá nhân 4.119 m2 đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 16 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 2 cá nhân.

Thanh Nhung