Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong quý I năm 2023, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện 66 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 51 cuộc theo kế hoạch và 15 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Các sai phạm chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế khối lượng thi công tại các công trình xây dựng cơ bản; quản lý, bảo vệ rừng… Kết thúc thanh tra, ngành chức năng đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.491,4 triệu đồng, xử lý khác 120,4 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra.

Trong kỳ, toàn ngành cũng đã tiến hành 961 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã phát hiện các vi phạm chủ yếu trên các lĩnh vực: Giao thông vận tải; y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường... Các cấp có thẩm quyền đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 4 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành quyết định thu hồi 362,8 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.

Cũng trong quý I năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp 475 lượt công dân với 620 người được tiếp, trong đó: Tiếp thường xuyên 311 lượt/370 người, tiếp 2 đoàn đông người với 22 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 164 lượt/250 người; tiếp 7 đoàn đông người với 32 người.

Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC luôn đảm bảo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc giải quyết cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/12/2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra Lâm Đồng luôn thực hiện tốt hoạt động quản lý Nhà nước về KNTC, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC… Qua đó, góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

Công tác PCTN trong trong kỳ được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 679/KH-UBND ngày 27/01/2022 về thực hiện công tác PCTN năm 2023 trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN. Các đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và gửi về Thanh tra tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch PCTN năm 2023 để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh; tiếp tục thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành...

Trong kỳ, toàn tỉnh đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện pháp luật về PCTN; tổ chức 5 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN với 211 người tham gia; các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều thực hiện nghiêm việc công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; ban hành 12 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và sửa đổi, bổ sung 2 văn bản; chuyển đổi vị trí công tác đối với 37 cán bộ, công chức, viên chức.

Tiến hành kiểm tra 4 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ (đã phát hiện 4 đơn vị vi phạm, đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định), kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 466,3 triệu đồng. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, chưa phát hiện công chức, viên chức vi phạm... Trong kỳ, có 18 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng từ năm trước chuyển sang, hiện đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá, trong quý I năm 2023, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; quan tâm công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật, hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và mang tính toàn diện, tránh chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng cao; KNTC đông người, phức tạp, kéo dài được quan tâm tổng hợp. Ngoài ra, tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan Trung ương ngày càng giảm. Thực hiện tốt công tác PCTN, chú trọng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định…

Thông qua kết quả thực hiện, đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố…

Vũ Linh