Phát hiện sai phạm hàng tỷ đồng

6 tháng đầu năm, về thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh tiến hành 10 cuộc tại 47 đơn vị. Thanh tra các sở, ngành tiến hành 7 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại 19 đơn vị. Thanh tra cấp huyện tiến hành 33 cuộc tại 104 đơn vị. Trong đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tiến hành 8 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 4 cuộc; phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi số tiền 666,63 triệu đồng, đã thu hồi 473,08 triệu đồng. Lĩnh vực tài chính, ngân sách tiến hành 26 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 16 cuộc, phát hiện 21 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi 1.308,13 triệu đồng, đã thu hồi 1.114,58 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 3.671,85 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 19 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc, 4 đối tượng. Lĩnh vực đất đai tiến hành 16 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 14 cuộc, phát hiện 62 đơn vị có vi phạm, phát hiện sai phạm 222.446,9m2 đất, kiến nghị thu hồi 959,6m2 đất.

Về thanh tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 75 cuộc đối với 6.093 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 995 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 244 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.540,89 triệu đồng.

Công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra được quan tâm. UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, định kỳ báo cáo thực hiện. Theo đó, đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 32 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi 2.199,49/2.393,04 triệu đồng, đạt 90,18%. Trong kỳ, các cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc với 4 đối tượng (không khởi tố 1 vụ).

Trong thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai nhiều giải pháp khi xây dựng đến thực hiện kế hoạch thanh tra để tránh chồng chéo, trùng lặp; đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý khi có phát sinh. Đến nay, các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa xảy ra chồng chéo về đối tượng, nội dung thanh tra giữa các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố; hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tiếp hàng nghìn lượt công dân

6 tháng đầu năm, tỉnh đã tiếp công dân thường xuyên 2.929 lượt, với 3.412 người, giảm 13,27% (448 lượt) so với cùng kỳ năm 2019. Thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các cấp tiếp công dân định kỳ 679 lượt, với 725 người.

Các cơ quan hành chính tiếp nhận 1.351 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh, tăng 32,45% (331 đơn) so với 6 tháng đầu năm 2019.

Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 338/373 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, tranh chấp đất đai của UBND tỉnh, trong kỳ, UBND tỉnh ban hành 27 quyết định, đã tổ chức thực hiện hết.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND-TL ngày 6/5/2019 thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; Kế hoạch số 111/KH-TCT ngày 6/5/2019 của tổ công tác; Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 13/5/2019 thành lập bộ phận giúp việc cho tổ công tác.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và lập danh sách 28 vụ việc KN phức tạp, kéo dài, trong đó: Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất với kết quả giải quyết của UBND tỉnh 5 vụ (có 2 vụ KN đông người); 23 vụ việc còn lại đang báo cáo, chờ kết quả của Thanh Tra Chính phủ.

Cùng thời gian, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tổ chức 3 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 3 đơn vị cấp huyện; tổ chức 4 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KN, TC, có 190 cán bộ, công chức tham gia tập huấn; đã ban hành 28 văn bản quản lý, chỉ đạo liên quan đến công tác giải quyết KN, TC. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về PCTN, tổ chức 513 lớp với 12.955 lượt người tham dự, qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác PCTN.

UBND tỉnh ban hành 12 văn bản chỉ đạo công tác PCTN; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện ban hành 47 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PCTN.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện. Qua công tác thanh tra phát hiện 2 vụ/3 người có dấu hiệu liên quan đến hành vi tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Cơ quan thanh tra thực hiện 15 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN, chưa phát hiện vi phạm.

Mạnh Hùng