Tại quyết định đã nêu chi tiết các cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh; thanh tra sở; thanh tra huyện. Trong đó, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra các đơn vị cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh; người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành có trách nhiệm tổ chức thông báo ngay kế hoạch thanh tra đến đối tượng thanh tra thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương theo quy định tại Khoản 7 Điều 45 Luật Thanh tra. Tổ chức, thực hiện thanh tra bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra sở, thanh tra huyện với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra.

Lan Anh