Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành và địa phương; gắn với các giải pháp của UBND tỉnh về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các văn bản có liên quan.

Xử lý nghiêm những công chức thực hiện công vụ còn lơ là, chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý công việc còn chậm mang tính chủ quan; có tác phong, thái độ không chuẩn mực gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại bộ phận một cửa; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống chuyển sang điện tử và dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công đối với người dân, tổ chức trên môi trường số để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, nhất là công tác cải cách hành chính trên địa bàn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các đơn vị và địa phương.

Thanh tra tỉnh được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra trong việc định hướng, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 và các năm tiếp theo, nhất là hoạt động thanh tra công vụ trên địa bàn tỉnh; tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra công vụ, trong đó làm rõ những ưu điểm, hạn chế của hoạt động thanh tra công vụ, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra công vụ.

Cảnh Nhật