Tham dự buổi công bố có lãnh đạo BHXH tỉnh An Giang, đoàn thanh tra, đại diện các phòng nghiệp vụ liên quan và đại diện 36 đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra.

Ông Tô Thành Tuyên, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh An Giang, trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra đã công bố Quyết định số 371/QĐ-BHXH ngày 6/9/2023 của Giám đốc BHXH tỉnh về việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); kiểm tra việc giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn đột xuất tại 36 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra cũng phổ biến rõ về quyền, trách nhiệm của trưởng đoàn, thành viên Đoàn, người ra quyết định thanh tra, đối tượng được thanh tra theo Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, đồng thời đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc, cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo quy định.

Theo thông tin từ BHXH tỉnh An Giang, từ khi ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra số 371/QĐ-BHXH, đã có 9/36 đơn vị sử dụng lao động khắc phục hành vi vi phạm, đã thực hiện nộp số tiền 1.268 triệu đồng trong tổng số 5.782 triệu đồng tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Thu Huyền