Năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện 141 cuộc thanh tra hành chính (tăng 8 cuộc so với năm 2020) với 318 đơn vị, theo kế hoạch 117 cuộc và đột xuất 24 cuộc, đã ban hành 127 kết luận thanh tra.

Qua công tác thanh tra xác định tổng sai phạm là 23,2 tỷ đồng và 1.139m2 đất; kiến nghị thu hồi 6,89 tỷ đồng, xử lý khác 16,3 tỷ đồng; đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 6,38 tỷ đồng, đạt 92,5%; kiến nghị xử lý hành chính đối với 03 tổ chức, 10 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 01 đối tượng.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 448 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (tăng 47 cuộc so với năm 2020) việc chấp hành pháp luật của 668 tổ chức và 1.655 cá nhân; phát hiện tổng số 216 tổ chức và cá nhân có vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 28,55 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách 19,96 tỷ đồng, xử lý khác 8,59 tỷ đồng. Ban hành 582 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 6,7 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra 7 vụ với 9 đối tượng liên quan đến hành vi hủy hoại rừng và phá rừng trái pháp luật.

Theo báo cáo, trong năm qua, đã có 165 kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra, trong đó có 120 kết luận đã hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị nêu tại kết luận. Tổng số tiền phải thu hồi về ngân sách Nhà nước lũy kế là 39,14 tỷ đồng, đến thời điểm báo cáo đã thu hồi 12,5/39,14 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước. Số còn lại tiếp tục đôn đốc thu hồi là 26,64 tỷ đồng.

Tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh giảm so với năm 2020; các cấp, các ngành thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân theo quy định. Công dân đến khiếu kiện được đón tiếp, hướng dẫn đúng quy định pháp luật. Cụ thể, toàn tỉnh đã đón tiếp 2.841 lượt công dân (giảm 603 lượt so với năm 2020) đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo với 110 đoàn đông người (giảm 29 đoàn so với năm 2020).

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.527 đơn (tăng 71 đơn so với cùng kỳ năm 2020) với số đơn đủ điều kiện xử lý là 4.018 đơn, trong đó có 355 đơn khiếu nại, 211 đơn tố cáo và 3.452 đơn kiến nghị, phản ánh với 3.044 đơn đã được giải quyết, 561 đơn đang giải quyết và 413 đơn chưa giải quyết; có 3.000 đơn thuộc thẩm quyền và 1.018 đơn không thuộc thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế liên quan đến dịch bệnh Covid-19, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành Thanh tra Lào Cai tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu:

Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất được giao khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm, quá trình triển khai cần bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định pháp luật về thanh tra.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra khách quan, chất lượng, hiệu quả, không tiêu cực, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin về kết quả xử lý sau thanh tra.

Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2022 và theo dõi, kiểm tra các sở, ngành huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022.

 

Nam Dũng