Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BVHTTDL ngày 6/12/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024; Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 8/12/2023 về kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 74/TTCP-KHTC ngày 15/1/2024 về việc bổ sung nội dung Kế hoạch số 2960/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL đã ký ban hành quyết định thanh tra tại Cục Bản quyền tác giả.

Đoàn thanh tra do ông Trần Kim Hậu, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Bản quyền tác giả.

Thời kỳ thanh tra từ 15/7/2021 đến ngày 30/11/2023. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc trực tiếp, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, giao các bộ phận liên quan nghiêm túc phối hợp, cử công chức làm đầu mối thường xuyên liên hệ, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của đoàn thanh tra.
TH