Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho thấy, từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai 228 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính. Trong đó, có 11 cuộc thanh tra hoạt động công vụ tại 38 đơn vị và 21 cuộc kiểm tra hoạt động công vụ tại 22 đơn vị.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của ngành Nội vụ trong thời gian qua được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Việc tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nội vụ đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực thi chính sách, pháp luật. Cụ thể: Việc thực hiện các quy định liên quan công tác nội vụ như tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức tổ chức bộ máy, công tác văn thư, tôn giáo, xây dựng chính quyền... tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có các hạn chế, thiếu sót là chưa thực hiện đúng chế độ, chính sách trong tập sự đối với công chức, viên chức; trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức còn thiếu sót; việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức được tuyển dụng chưa phù hợp với quy định.

Đối với công tác tiếp công dân, ghi biên bản tiếp công dân còn nhiều sai sót, chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định; vẫn còn đơn thư chưa được giải quyết, hồ sơ hành chính có trường hợp bị chậm; có trường hợp công chức còn bị nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành nội quy của cơ quan...

Qua đó, kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, điều hành.

Tổ kiểm tra công vụ tỉnh đã tập trung kiểm tra các nội dung về tinh thần, thái độ, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; thực hiện đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; việc lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Qua kiểm tra công vụ, đã kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là Chủ tịch UBND tỉnh và ngành Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cơ quan thanh tra và các phòng chuyên môn cùng cấp, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thanh tra công vụ. Kết quả thanh tra, kiểm tra, đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, chỉ đạo, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện.

Ngoài ra, thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian tới, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục quán triệt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, trọng tâm là kiểm tra ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức.

Sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội vụ, công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật cũng như xử lý các hành vi vi phạm của công chức, viên chức.

Thu Huyền