Quý I năm 2023 (từ 15/12/2022 đến 14/3/2023), công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Định được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát kế hoạch được duyệt, đúng quy định của pháp luật. Một số ngành, địa phương đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra. Kết quả thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý  một số vụ việc có vi phạm, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC được chú trọng thực hiện. Ngành Thanh tra của tỉnh đã tập trung tham mưu giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, đông người, nhất là các vụ việc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

Phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được các cấp, các ngành kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quý II, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, có chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với doanh nghiệp. 

Chú trọng thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra để việc xử lý sau thanh tra bảo đảm có hiệu lực, hiệu quả.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC”. 

Duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở, gắn với chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

Tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc bức xúc, đông người, vượt cấp và các vụ việc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn toàn tỉnh.
Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kiên quyết, có hiệu quả các biện phápPCTN, tiêu cực theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết KNTC của công dân gắn với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; tổ chức có hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN theo kế hoạch thanh tra năm 2023 đã đề ra. 

Trong đó, tập trung hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 và báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 đối với người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; triển khai thực hiện việc đánh giá công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 về đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra của tỉnh khẩn trương tham mưu các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình việc quán triệt và thực hiện các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của ngành Thanh tra và các lĩnh vực khác có liên quan của các ngành, địa phương, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm, các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật nhằm góp phần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với phương châm lấy phòng là chính, từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Thanh tra; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức thanh tra; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư số 01/2021/TT- TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; thực hiện quy định về PCTN, tiêu cực, công khai minh bạch trong hoạt động của ngành Thanh tra. 

Huyền Anh