Theo số liệu báo cáo, năm 2023 ngành Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã bám sát định hướng chương trình thanh tra và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, tài sản công; việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội…

Đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra để xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm, thu hồi tài sản vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Các cơ quan thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã triển khai 508 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố đã tiến hành 63 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm về kinh tế 2,016 tỷ đồng (Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1,451 tỷ đồng, kiến nghị khác về kinh tế 0,564 tỷ đồng). 

Thanh tra các sở tiến hành 316 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền vi phạm là 0,826 tỷ đồng, ban hành  315 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2,882 tỷ đồng. 

Thanh tra các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành 129 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị thu hồi 4,023 tỷ đồng; kiến nghị truy thu tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp số tiền 0,297 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 0,11 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhận giấy khen. Ảnh: TN 

Ông Ma Trương Thiêm - Chánh Thanh tra trỉnh Bắc Kạn cho biết: Các nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã được ngành Thanh tra tổ chức triển khai toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao các nhiệm vụ. Mặc dù, khối lượng công việc nhiều, trong đó 1 số nhiệm vụ, cuộc thanh tra có nội dung phức tạp, phạm vi rộng nhưng Thanh tra tỉnh và cơ quan thanh tra các cấp đã linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của ngành và được các cấp có thẩm quyền ghi nhận. Các cuộc thanh tra đã thực hiện đảm bảo chất lượng, kết thúc đúng thời hạn, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, kịp thời, khả thi. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành trên hầu khắp các lĩnh vực. Công tác đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2024, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Kạn xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo tỉnh, của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

Triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tập trung thanh tra trách nhiệm đối với các đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính và các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra…

Trung Hà