Tổ Công tác do ông Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. 

Ngoài các thành viên chính là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị có vụ việc phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh còn trưng tập đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Tổ Công tác.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch số 32 ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân năm 2019.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch của Tổ Công tác; quyết định thành lập Tổ Giúp việc cho Tổ Công tác.

 Thân Giang