Tại cuộc họp, đại diện Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra cho biết, danh mục đề xuất Đề tài Khoa học Thanh tra năm 2020 bao gồm 13 đề tài cấp bộ, cụ thể: 

Lĩnh vực thanh tra gồm 5 đề tài: Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch trong hoạt động thanh tra; Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp; Thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Hình thức và giá trị pháp lý của kết luận thanh tra.

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm 1 đề tài là: Vai trò của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy Đảng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng gồm 2 đề tài: Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Xử lý người có hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, có 3 đề tài của các lĩnh vực khác như: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của ngành Thanh tra; Hoàn thiện pháp luật về thủ tục thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra; Giải pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác thanh tra theo xu hướng phát triển cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

9 đề tài cấp cơ sở bao gồm: Đối tượng thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thu thập, xử lý tài liệu, chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hành chính; Giải pháp nhận diện và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Đánh giá nội dung chính sách phòng, chống tham nhũng trong Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 dựa trên các tiêu chí đánh giá chính sách công; Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức xã hội, công ty đại chúng, tổ chức tín dụng theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.

Cho ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Khoa học cho rằng, danh mục đề tài khoa học bám sát hoạt động ngành, bao quát các lĩnh vực. Đồng thời, góp ý trực tiếp về một số đề tài cụ thể. 

Tuy nhiên, một số đề tài cần xem lại các câu chữ cho gọn gàng và bỏ một số từ trong tên của đề tài như đề tài 1 của khoa học cấp bộ bỏ chữ "thực hiện", đề tài 3 thêm đầu tư công của lĩnh vực cụ thể nào đó; rà soát lại để thống nhất tên đề tài với thuyết minh; nhiều đề tài chưa có sự thống nhất, logic.

Các thành viên Hội đồng cũng cho rằng, nên gom các vấn đề giống nhau vào một đề tài để nghiên cứu; rà soát lại việc tên đề tài, thuyết minh đề tài vì chưa có sự thống nhất, logic giữa các vấn đề.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh ghi nhận, đánh giá các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Khoa học tại cuộc họp. Đồng thời, đề nghị Hội đồng tiếp thu tất cả ý kiến của các thành viên để lựa chọn các đề tài và trình Hội đồng khoa học phê duyệt.

Phương Anh