Hội thảo là cơ hội để cán bộ, công chức thanh tra các tỉnh, thành phố gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác tại các địa phương.

Thông qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành của thanh tra mỗi tỉnh, thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thanh tra. Đồng thời từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và xây dựng ngành thanh tra ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Tại hội thảo, đại diện thanh tra các tỉnh/thành phố sẽ trình bày các chuyên đề: Thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra; thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc thanh tra và hiệu quả thực hiên kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh  tra; những bài học kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, bầu cử HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội; việc triển khai tổ chức thực hiên Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 8/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


N.N