Cùng với đó là phổ biến nội dung Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc sở.

Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và bảo vệ, chấp hành pháp luật về Hiến pháp; Luật Tiếp công dân; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công việc.

Hoàng Ngọc Anh