Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, các cấp, ngành tỉnh An Giang đã tổ chức 549 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN thông qua các buổi họp chi bộ, họp đơn vị, hội nghị, tập huấn, đặc biệt là sự kiện “Ngày Pháp luật” với 15.671 lượt người tham dự đã góp phần nâng cao nhận thức về mục đích, nội dung, ý nghĩa của việc thực thi Công ước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua hoạt động đánh giá thực hiện Chiến lược Quốc gia và UNCAC đã tạo điều kiện cho địa phương rà soát chính sách, pháp luật về PCTN, sửa đổi, ban hành, thay thế các văn bản trong công tác PCTN, đồng thời, tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Trung ương.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngày càng nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Coi trọng công tác phòng ngừa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với trừng trị nghiêm khắc hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Ngoài ra, việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thời gian qua đã góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội làm phát sinh tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực và trong các ngành, các cấp, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư công, giải quyết thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp nhằm ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, bộ máy trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan của Đảng, cơ quan tư pháp, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự tham gia, ủng hộ tích cực của toàn xã hội, khi có thông tin của xã hội và người dân, cơ quan đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng có nhiệm vụ xác minh đầy đủ và kịp thời các nguồn tin và có trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật đối với người tố cáo.

Tuy nhiên, việc đánh giá công tác PCTN, mức độ hoàn thành mục tiêu PCTN hiện còn khó khăn, mang định tính, do tiêu chí chưa rõ ràng và biện pháp đo lường cụ thể.

Chính Bình