Theo đó, trong tháng 5/2023 công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ chương trình đề ra, trọng tâm là kiểm tra công tác cán bộ; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021 - 2025; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn và Huyện ủy Như Thanh; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản thu nhập tại 3 huyện Triệu Sơn, Yên Định, Hậu Lộc. Quyết định kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Mường Lát, Cẩm Thủy; quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệmôi trường đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Quan Sơn, Quan Hóa.

Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, trong tháng 5/2023 đã tiếp nhận 24 lượt đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và công dân; giải quyết 1 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 6 đơn, xếp lưu 17 đơn không đủ điều kiện giải quyết theo quy định.

Cấp ủy cấp huyện, cấp xã và tương đương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 64 đảng viên (trong đó có 6 cấp ủy viên); giám sát 303 tổ chức đảng và 473 đảng viên (trong đó có 192 cấp ủy viên). Ủy ban kiểm tra cấp huyện, cấp xã và tương đương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 124 đảng viên (có 19 cấp ủy viên); giám sát 211 tổ chức Đảng và 451 đảng viên (có 129 cấp ủy viên).

Bên cạnh đó, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 178 đảng viên (có 131 cấp ủy viên) bằng các hình thức khiển trách 134 đảng viên, cảnh cáo 6 đảng viên, khai trừ 38 đảng viên.

Văn Thanh