Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ quan tâm, kịp thời phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ công chức của đơn vị đầy đủ thông tin về pháp luật phòng, chống tham nhũng; xác định việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” là một nhiệm vụ chính trị nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng" do Thanh tra Chính phủ phát động.

Bài dự thi gửi về Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP Hà Nội chậm nhất là ngày 15/10/2021.

Ngoài việc nộp bài về Báo Thanh tra, Thanh tra Bộ cũng đề nghị các đơn vị nộp 01 bản photocopy gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp theo dõi, báo cáo Bộ.

Ông Trần Huy Trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trước đó, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gian đoạn 2019 - 2021”, ngày 8/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gian đoạn 2019 - 2021”.

“Kế hoạch triển khai Đề án đã được Bộ Tài chính triển khai sâu, rộng đến các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ", ông Trường cho biết.

TQ