Trong năm 2021, để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan ngành dọc, các doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về công tác PCTN năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về công tác PCTN và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành. 

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN của cơ quan, đơn vị mình có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc. 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về PCTN…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN. Qua đó, đã cụ thể hóa kịp thời, nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong công tác PCTN tại các cấp, ngành ở địa phương, đưa công tác này luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của các cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Để hiện thực hóa chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc quản lý Nhà nước về PCTN trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về PCTN.

Thanh tra tỉnh cũng chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề về PCTN, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức thực hiện khá nghiêm túc công tác PCTN theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. 

Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị 04-CT/TW và  Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư.

Trong năm 2021, các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết, xử lý 8 vụ với 39 đối tượng tham nhũng được phát hiện. Trong đó, có 1 vụ với 3 bị can từ kỳ trước chuyển sang và 7 vụ, 36 bị can mới được phát hiện. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng bị thiệt hại được phát hiện trong kỳ báo cáo là 2,429 tỷ đồng, đã thu hồi được 2,147 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Tiến Khang chia sẻ: Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN nên đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt, góp phần vào việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Tuy nhiên, có những tồn tại cần sớm được khắc phục, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, nhưng mới chỉ tập trung tuyên truyền cho đối tượng cán bộ, đảng viên, chưa triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nên hiệu quả chưa cao, phạm vi chưa rộng. Còn cơ quan, đơn vị chưa chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng theo quy định và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh…

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại này do công tác PCTN là một trong những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ va chạm. Trong khi hệ thống pháp luật đang dần hoàn thiện, hướng dẫn về công tác này có lúc chưa kịp thời, chưa thật cụ thể, rõ ràng dẫn đến khó khăn, thiếu thống nhất trong triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ PCTN có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và kịp thời. Công chức thực hiện công tác PCTN ở các cơ quan đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về PCTN...

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác PCTN theo chức trách, nhiệm vụ của mình.

Trung Hà