Theo kế hoạch của Bộ Y tế, công tác PCTN, TC năm 2023 tập trung vào 6 nhiệm vụ cụ thể.

Năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên tri xây dựng văn hoá tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTN,TC.

Cũng trong năm 2023, Bộ Y tế tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiên đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTN,TC. Trong đó, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ, nhất là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế theo Kế hoạch Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của bộ, trong đó tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, đơn giản hoá thủ tục hành chính, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, các “khoảng trống”, “kẽ hở” trong quá trình thực hiện đảm bảo để “không thể  tham nhũng, tiêu cực”….

Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN,TC năm 2023, Bộ Y tế sẽ siết chặt kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Tiếp tục tăng cường và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ có chức năng kiểm tra, thanh tra. Tăng cường kiểm soát quyền lực để PCTN,TC; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đề cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong PCTN,TC.

Bộ Y tế cho biết, mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC được nêu trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN,TC giai đoạn 2012-2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới; Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác PCTN,TC giai đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 890/TTG-V.I ngày 3/10/2022 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN,TC thời gian tới.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN,TC năm 2023 của Bộ Y tế cũng nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 113-NQ-BCSĐ ngày 28/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCTN,TC. Khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong PCTN,TC, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

“Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ xây dựng kế hoạch PCTN năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, hiệm vụ về PCTN,TC”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, kế hoạch và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong PCTN,TC và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN,TC trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng là quan trọng, cấp bách.

Các giải pháp PCTN,TC phải khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc CTN,TC; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Y tế trong công tác PCTN,TC.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC, đặc biệt là Luật PCTN, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đối vói công tác PCTN,TC.

Phương Anh