Ngày 29/7, Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Tại hội nghị này đã thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (nguồn tin về tội phạm) và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

10 năm, phát hiện 71 vụ có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra

Theo kết quả kiểm tra, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản; xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ.

Trong 10 năm, Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành 27 luật, 32 nghị quyết, 288 nghị định; ban hành, phối hợp ban hành 13 thông tư, thông tư liên tịch.

Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý; tiếp nhận, giải quyết 191 nguồn tin về tội phạm, đã khởi tố, kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với 164 nguồn tin về tội phạm.

Công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại buổi làm việc  thông báo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Tài chính. Ảnh: Đ.X

Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 478 quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản từ các cơ quan tiến hành tố tụng; đã ban hành 333 kết luận giám định, định giá tài sản (có 53 kết luận giám định trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo).

Tiến độ, chất lượng các kết luận giám định, định giá cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Có cán bộ, đảng viên vi phạm, bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính còn có những tồn tại, hạn chế.

Đó là, vẫn còn việc chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính; việc xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định mới của Luật Giám định tư pháp còn chậm.

Việc phát hiện và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính chưa được quan tâm chú trọng. Mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra nhưng số vụ việc có dấu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được phát hiện, chuyển cơ quan điều tra còn ít.

Cạnh đó, công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, còn để xảy ra việc một số cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật Đảng, truy cứu trách nhiệm hình sự. Công tác giám định, định giá tài sản phục vụ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Phải rà soát, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý một số vụ việc phức tạp

Phát biểu tại đây, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Tài chính. Ảnh: Đ.X

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Yêu cầu nữa là Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính phải thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản để khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác này.

Đồng thời, rà soát, phát hiện những sơ hở, bất cập, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao, dư luận xã hội quan tâm.

Bà Mai cũng đề nghị tăng cường vai trò, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện những vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo phối hợp xử lý sai phạm về tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính phải quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo còn yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, xử lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý một số vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Hương Giang