Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tập trung chỉ đạo, tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh và các đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm về lâm nghiệp, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh lao động... liên quan đến các điểm thu mua, chế biến nguyên liệu gỗ rừng trồng tự phát trên địa bàn theo đúng quy định và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại các văn bản: Số 4929-CV/VPTU ngày 16/4/2024, số 5022-CV/VPTU ngày 10/5/2024; của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản: Số 3995/UBND-NN ngày 25/3/2024, số 5613/UBND-NN ngày 23/4/2024 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan; định kỳ ngày 15 và 25 hằng tháng, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, rà soát, đánh giá tình hình, đề xuất các biện pháp, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030; Đề án Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 327/ Đ-TTg ngày 10/3/2022 và Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/2/2024; Quyết định số 3817/Đ-BNN-LN ngày 12/9/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh; trong đó trọng tâm trước mắt là xây dựng, triển khai phương án, biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động thu mua, chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn; thúc đẩy, khuyến khích việc thu mua, chế biến gỗ rừng trồng gắn với công nghệ chế biến sâu, chế biến tinh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh nâng cao tính chủ động, chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc, các hạt kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện quyết liệt trách nhiệm quản lý Nhà nước và các nội dung kiến nghị của Sở NN&PTNT tại Văn bản số 148/BC-SNN&PTNT ngày 6/5/2024; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường... trên địa bàn; nhất là đối với các cơ sở thu mua, chế biến lâm sản; kiên quyết không để tái diễn tình trạng thu mua, chế biến gỗ rừng trồng tự phát, không đúng quy định.

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chỉ đạo, triển khai thực hiện không nghiêm túc, để tái diễn hành vi vi phạm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở NN&PTNT để theo dõi, tổng hợp, tham mưu).

Văn Thanh