Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó tình hình cháy, nổ cơ bản đã được kìm giữ.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đối với việc thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, vận động hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 484.133/803.363 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị bình chữa cháy (đạt 58,3%).
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn tỉnh, ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9668/UBND-NC về việc thực hiện Công điện số 1014/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân tại địa bàn cơ sở.
UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh trong triển khai các giải pháp thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn, quyết tâm thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn, phấn đấu đến ngày 31/12/2023 mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 bình chữa cháy. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra đối với 100% khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Đồng thời, thường xuyên rà soát, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh tiến hành việc mở lối thoát nạn thứ 2, tháo dỡ chuồng cọp, đảm bảo 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, ki ốt, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen lẫn trong khu dân cư trên địa bàn có tối thiểu 2 lối thoát nạn được bố trí phân tán, đáp ứng yêu cầu thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn cho chủ hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình và người dân tại khu dân cư, bảo đảm 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá dễ cháy, nổ và liền kề nhau trên địa bàn tham gia tổ liên gia an toàn PCCC.

Xuân Thống