Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Về nguồn nhân lực, số lượng người làm việc của Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh được chuyển nguyên trạng từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm và được UBND TP Hồ Chí Minh giao biên chế trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc của thành phố.

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TP; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương.

Nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh có hiệu lực từ 1/1/2024. HĐND TP Hồ Chí Minh giao UBND TP tổ chức triển khai nghị quyết này.

Tiên Phong