Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm. Từ đó, có nhiều biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện còn có những tồn tại, hạn chế, như: Cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nơi chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chưa nghiêm túc, triệt để kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Công tác tổng hợp, cập nhật, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa đầy đủ, kịp thời...

Để khắc phục những nội dung trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An yêu cầu tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy sự phát triển.

Xây dựng kế hoạch, xác định yêu cầu, tiến độ, phân công trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, triệt để, hiệu quả các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin, tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Hàng năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị bổ sung nội dung thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước vào quy chế, quy định đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Đức Anh