UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1269 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế; phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của một số sở, ban, ngành, đơn vị thuộc TP.

TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đánh giá hiệu quả hoạt động, tổ chức bộ máy bên trong các sở, ban, ngành để bố trí, sắp xếp theo khối lượng công việc được giao, đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tên gọi từng chi cục, phòng chuyên môn, đơn vị.

TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy theo hướng giảm tầng lớp trung gian, tinh gọn bộ máy, phân định rõ nhiệm vụ quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp thành lập mới, kiện toàn một số phòng chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cụ thể:

Văn phòng UBND TP tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo và đổi tên thành Trung tâm Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND TP trên cơ sở chuyển bộ phận cổng thông tin điện tử của Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội thuộc Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm Tin học - Công báo TP Hà Nội thuộc Văn phòng UBND TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lại Chi cục Bảo vệ môi trường thành 2 phòng: Phòng Quản lý môi trường và Phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Sở Tài chính tổ chức lại Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành Phòng Tài chính doanh nghiệp và thành lập mới Phòng Pháp chế và Chính sách tài chính.

Sở Y tế tổ chức lại Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, thành lập mới Phòng Bảo hiểm y tế và Công nghệ thông tin; rà soát chức năng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TP yêu cầu kiện toàn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở; sáp nhập Chi cục Thủy sản vào Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội thành Chi cục Chất lượng, chế biển và Phát triển thị trường Hà Nội; sáp nhập các Hạt Quản lý đê thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội, Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội theo địa bàn quận, huyện hiện nay để thành các Hạt Quản lý đê và Hạt Kiểm lâm theo vùng.

Sở Quy hoạch Kiến trúc thành lập mới Phòng Quản lý kiến trúc và hoạt động quy hoạch xây dựng, kiến trúc; điều chỉnh tên gọi Phòng Quản lý Cơ sở dữ liệu và Thông tin quy hoạch thành Phòng Quản lý sau quy hoạch; kiện toàn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở.

Tại Sở Giao thông Vận tải thành lập mới 3 phòng (Phòng Quản lý đường sắt đô thị; Phòng Khoa học Công nghệ và phát triển giao thông vận tải; Phòng Tổ chức cán bộ và pháp chế); điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông; kiện toàn Thanh tra Giao thông.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập mới 1 Phòng Tổ chức - Đào tạo trên cơ sở tách một phần chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở.

Sở Xây dựng, thành lập mới 2 phòng (Phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước; Phòng Quản lý cây xanh, chiếu sáng và công trình ngầm trên cơ sở giải thể Phòng Hạ tầng kỹ thuật), tổ chức lại và đổi tên Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thành Trung tâm Quản lý nhà TP Hà Nội.

 Sở Văn hóa và Thể thao kiện toàn, đổi tên Phòng Quản lý Văn hóa thành Phòng Công nghiệp Văn hoá - Tổ chức lễ và Sự kiện, tổ chức lại Ban Quản lý thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội tinh gọn, hiệu quả.

Sở Nội vụ tổ chức lại Chi cục Văn thư lưu trữ thành Phòng Văn thư lưu trữ; nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ.

UBND TP cũng tổ chức lại các trung tâm phát triển quỹ đất tại 22/26 quận, huyện còn quỹ đất và giải thế 4 trung tâm phát triển quỹ đất tại các quận: Tây Hồ, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy không còn quỹ đất. Hoàn thành trong quý IV/2023 để vận hành từ tháng 1/2024.

Về đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, UBND TP giao: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường... đẩy mạnh lộ trình tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư và thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khi đủ điều kiện.

Đáng lưu ý, TP giao các sở, ban, ngành (đặc biệt là các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính) siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nghiêm túc thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cùng với đó, xây dựng đề án thực hiện rõ đối tượng, rõ tiến độ; kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển những công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để công việc chậm tiến độ, chất lượng không đảm bảo, vi phạm đạo đức công vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm.

Hải Hà