Ngày 1/2/2023, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khi chủ trì tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh. Trong đó giao sở tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch việc thực hiện đạo đức, công vụ cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh, các văn bản tham mưu trình UBND tỉnh cũng như các văn bản việc chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận và xử lý công việc tại một số cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định, kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh...

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, người đứng đầu chính quyền giao khi chủ trì tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh gửi kèm theo nhật ký xử lý công việc từ khi tiếp nhận văn bản của cá nhân và tổ chức đề nghị (ngày tiếp nhận xử lý, ngày gửi UBND tỉnh...) kèm theo tờ trình và hồ sơ theo quy định gửi UBND tỉnh, đồng thời chỉ rõ đơn vị phối hợp xử lý chậm (nếu có).

Trường hợp nội dung công việc được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị cùng xử lý; đơn vị chủ trì có trách nhiệm lập nhật ký xử lý công việc gửi kèm tờ trình và hồ sơ gửi UBND tỉnh đồng thời chỉ rõ đơn vị phối hợp xử lý chậm (nếu có).

Sở Nội vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm việc thực hiện đạo đức, công vụ cán bộ, công chức, viên chức tại các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng tiêu chí đánh giá về thời gian xử lý công việc được giao so với quy định, để có cơ sở đôn đốc, nhắc nhở, phê bình các cán bộ thực hiện nhưng kéo dài thời gian, gây phiền hà, ách tắc công việc. Tổng hợp, kiến nghị xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm trong quá trình thực thi quy định hành chính - công vụ, xem xét, xử lý đúng quy định; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện quy trình xử lý văn bản kịp thời, đúng quy định và lập nhật ký xử lý công việc tại nội bộ cơ quan. Rà soát, tổng hợp quá trình xử lý của các cơ quan, đơn vị tham mưu các văn bản, chỉ rõ các mốc thời gian quá hạn xử lý theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tại phiên họp UBND tỉnh phiên thường kỳ.

Trước đó, để khắc phục các tồn tại của một số cơ quan, đơn vị về việc tham mưu văn bản chưa đúng thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền theo quy định, ngày 25/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có văn bản chấn chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản gửi giám đốc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tuy nhiên, văn bản tham mưu của 1 số cơ quan, đơn vị chưa đúng thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền theo quy định…

Nhằm khắc phục tình trạng này, yêu cầu bắt buộc giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp ký trình các văn bản tham mưu trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh, phiên họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các văn bản tham mưu UBND tỉnh gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương (trừ các văn bản góp ý có nội dung đơn giản).

Các nội dung về quy hoạch (kể cả điều chỉnh quy hoạch), kế hoạch, chương trình, đề án; chủ trương đầu tư các dự án (kể cả điều chỉnh, gia hạn, thu hồi,...); chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, biên chế; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi các sở, ngành (theo chức năng quản lý Nhà nước được giao, tham mưu xử lý) thẩm định, trình UBND tỉnh, tránh việc gửi vượt cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản trình không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc, trả các hồ sơ, tờ trình nếu cơ quan chủ trì ký trình không đúng thẩm quyền, chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định; tham mưu chủ tịch UBND tỉnh phê bình, đồng thời, thông báo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để xem xét thi đua hàng năm.

Đức Anh