Đó là một trong những chỉ đạo của UBND TP HCM trong văn bản vừa mới ban hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Theo đó, UBND TP giao Cục Thuế TP tổ chức bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ xử lý nợ, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương…

Kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý nợ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định của Nghị định số 94/2019/QH14.

Đồng thời, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để xử lý nợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách…

UBND TP cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã nơi người nộp thuế có trụ sở kinh doanh đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế…

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an TP một số nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước…

Tuấn Minh