Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình bị phạt 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2020, 2021; nghị quyết, biên bản và tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021).