Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đại lý nêu trên có nguy cơ bị dừng hoạt động.

Việc 4 doanh nghiệp đại lý gửi báo cáo không đúng thời hạn trong ba kỳ liên tiếp đã vi phạm quy định về chế độ báo cáo theo khoản 9a Điều 13 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Tại đó quy định trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan: Định kỳ vào ngày 5 của tháng đầu quý sau, báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 10 ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT- BTC gửi cục hải quan tỉnh, thành phố quản lý địa bàn đăng ký kinh doanh.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính quy định: Đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động đại lý khi không thực hiện chế độ báo cáo hoặc thực hiện chế độ báo cáo không đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 13 thông tư này trong 3 lần liên tiếp.

Liên quan 4 doanh nghiệp đại lý thủ tục hải quan này, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách doanh nghiệp vi phạm về chế độ báo cáo gửi Tổng cục Hải quan để xem xét, xử lý theo quy định.
H.N