4 quận phải giảm 3% biên chế công chức

Theo tờ trình, Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.

Về biên chế công chức năm 2020 sẽ thực hiện giảm 2%, đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao.

Theo UBND TP Hà Nội, sẽ phân bổ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao, dựa trên nguyên tắc:

Cơ bản giảm đều tỷ lệ 2% đối với tất cả các cơ quan, riêng 4 quận trung tâm cũ là Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa thực hiện tỷ lệ giảm cao hơn là 3% do là các quận đã ổn định, biên chế lớn.

Giữ nguyên biên chế đối với các đơn vị có số giao thấp, số có mặt đủ cơ cấu theo vị trí việc làm, không thể giao thấp hơn; các quận có tốc độ đô thị hóa cao.

Rà soát, xác định biên chế theo nhóm đơn vị khối quận huyện trên cơ sở quy mô, tính chất công việc, số đơn vị hành chính.

Giảm 1.000 biên chế viên chức

Cùng với giảm biên chế công chức, Hà Nội cũng sẽ thực hiện giảm 1.000 biên chế viên chức.

Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế: Trước mắt giữ nguyên biên chế được giao năm 2019. Số đề nghị tăng 3.048 biên chế giáo dục, y tế theo định mức theo Thông báo số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 về Kết luận của Bộ Chính trị bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế để đảm bảo “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có nhân viên y tế”; hiện đã được Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, sẽ giao bổ sung khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế, thực hiện giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2015 theo chủ trương tinh giản biên chế.

Hà Nội cũng sẽ tập trung chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách (theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/02/2018 của UBND TP về nâng mức tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021).

Đáng lưu ý, đối với 2.692 biên chế viên chức Bộ Nội vụ cho phép chưa giảm năm nay, giảm bù cho năm sau (theo quy định mỗi năm phải giảm 3.692 biên chế viên chức), để TP cân đối biên chế thực hiện Công văn số 5378/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Tạm thời đưa vào quỹ dự phòng biên chế và sẽ báo cáo Thường trực HĐND TP cho phép phân bổ trong năm cho các đơn vị trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

Đối với chỉ tiêu định mức trong cơ quan hành chính, UBND TP Hà Nội cho biết: Giảm toàn bộ 242 chỉ tiêu định mức đang giao tại Thanh tra Sở Xây dựng và 30 Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện theo đúng Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND TP (yêu cầu chấm dứt trong năm 2019).

Đối với chỉ tiêu định mức trong đơn vị sự nghiệp, cơ bản giữ ổn định, riêng định mức cô nuôi thay đổi theo nhu cầu số trẻ hàng năm.

Với lao động hợp đồng 68, trước mắt giữ nguyên chỉ tiêu trong cơ quan hành chính, còn trong đơn vị sự nghiệp sẽ giảm 405 chỉ tiêu phải giảm hàng năm theo thẩm định của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch sử dụng biên chế năm 2020

Trong năm 2020, UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của TP như sau:

Biên chế hành chính: 9.479 biên chế, trong đó công chức: 8.042 biên chế (giảm 185 biên chế so với năm 2019); lao động hợp đồng 68 sẽ là 1.437 chỉ tiêu (giữ nguyên so với năm 2019); lao động định mức: 0 chỉ tiêu (giảm 242 chỉ tiêu so với năm 2019).

Đối với biên chế sự nghiệp sẽ có 142.564 biên chế.

Trong đó, biên chế viên chức là 122.765 biên chế (dự phòng: 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019, gồm:

Giảm 3.721 biên chế hưởng lương ngân sách do chuyển 19 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ chi thường xuyên.

Giảm 51 biên chế tại đơn vị sự nghiệp khác (theo tỷ lệ giảm 2%).

Tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/2019 của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

Tăng 80 biên chế viên chức bổ sung vào dự phòng phát sinh trong năm.

Đối với lao động hợp đồng 68: có 10.869 chỉ tiêu, giảm 405 chỉ tiêu so với năm 2019.

Với lao động hợp đồng theo định mức: 8.930 chỉ tiêu, không thay đổi so với năm 2019.

Hải Hà