Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 là 796.358,6 tỷ đồng, bao gồm: Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2023 là 41.024,3 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2023 là 755.334,3 tỷ đồng.

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 110.526,7 tỷ đồng, đạt 14,63% kế hoạch (755.334,3 tỷ đồng) và đạt 15,63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2022 đạt 15,12% kế hoạch và đạt 16,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó:

Vốn trong nước 108.687,3 tỷ đồng (đạt 14,94% kế hoạch giao 727.359,3 tỷ đồng).

Vốn nước ngoài 1.839,4 tỷ đồng (đạt 6,58% kế hoạch giao 34.800 tỷ đồng).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 157.095,4 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch (đạt 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó:

Vốn trong nước 153.733,7 tỷ đồng (đạt 21,14% kế hoạch và đạt 22,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Vốn nước ngoài 3.361,6 tỷ đồng (đạt 12,02% kế hoạch).

Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023, theo Bộ Tài chính, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2023 là 3.009,8 tỷ đồng, đạt 7,34% kế hoạch (41.024,3 tỷ đồng). Trong đó:

Vốn trong nước 3.009,8 tỷ đồng, đạt 8,12% kế hoạch (37.069,9 tỷ đồng).

Vốn nước ngoài chưa giải ngân (kế hoạch vốn nước ngoài kéo dài sang năm 2023 là 3.954,4 tỷ đồng).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 5.685,4 tỷ đồng, đạt 13,86% kế hoạch. Trong đó:

Vốn trong nước là 5.685,4 tỷ đồng, đạt 15,34% kế hoạch.

Vốn nước ngoài là chưa giải ngân.

Trần Quý