Cụ thể, Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2025 tổng công suất điện tăng thêm khoảng 3.000 MW để đạt công suất tích lũy 6.500 MW (gồm: Điện mặt trời 3.440 MW, điện gió trên bờ và gần bờ 1.200 MW, thủy điện 360 MW, điện khí LNG 1.500 MW); sản lượng điện sản xuất đạt gần 11,2 tỷ kWh. Cơ bản thành trung tâm năng lượng, NLTT của cả nước.

Ngành Năng lượng, NLTT đóng góp 22% GRDP và 29% tổng thu ngân sách của tỉnh Ninh Thuận; giải quyết 5,5% nhu cầu việc làm trong 4 ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; đạt 9-10% công suất lắp đặt trong cơ cấu toàn quốc; tiêu thu đạt 20% sản lượng điện toàn tỉnh.

Hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối cao với hệ thống lưới điện khu vực, quốc gia, phù hợp với định hướng Quy hoạch điện VIII và đáp ứng hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Định hướng đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện tăng thêm khoảng 5.300 MW, nâng quy mô công suất nguồn điện toàn tỉnh đạt 11.800 MW; giải quyết 7,3% nhu cầu việc làm trong 4 ngành kinh tế trọng điểm…

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Ninh Thuận đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm, nhận thức về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, NLTT của cả nước.

Bên cạnh đó, xây dựng mô hình phát triển tỉnh Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, NLTT của cả nước.

Cụ thể là tập trung phát triển cấu trúc, mô hình trung tâm năng lượng, NLTT gồm 2 phần, phần cứng gồm 3 mô đun: Mô đun I là Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná; mô đun II là Trung tâm NLTT Ninh Thuận; mô đun III là Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng (R&D).

Phần mềm - hệ thống các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù; thành lập Ban Chỉ đạo nhằm chỉ đạo, thúc đẩy phát triển bền vững trung tâm năng lượng, NLTT và tăng cường thu hút, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, tập trung kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải 500 kV, 220 kV để giải tỏa công suất các dự án năng lượng phát triển mới trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Chính phủ.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Thuận ưu tiên phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành Năng lượng, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Khoa Lê