Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 19/1/2021; Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 18/3/2021; Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 và Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất đối với 4 dự án gồm: Dự án khu dân cư, tái định cư phường Nam Ngạn phục vụ đề án di dân phòng tránh thiên tai tại phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, phố Tân Hà, phường Đông Hương và phố Xuân Minh, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa; dự án khu xen cư số 02 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa; dự án khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa; dự án dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch Đầu tư thông báo kết thúc danh mục dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các dự án nêu trên theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Thọ Xuân lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trình duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, giao UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Thọ Xuân căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện các thủ tục để lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án nêu trên đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Văn Thanh