Lũy kế, toàn tỉnh có 1.799 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp hơn 23,1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, về thu hút đầu tư các dự án trong nước, Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư 49 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 16.211 tỷ đồng (giảm 7,5% về số lượng dự án và giảm 15,2% về quy mô vốn so với cùng kỳ); cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh vốn 38 dự án, số vốn tăng 1.828 tỷ đồng. Lũy kế, đến nay, Bắc Ninh cấp đăng ký đầu tư cho 1.542 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 252.820 tỷ đồng.

Toàn tỉnh thành lập mới 2.443 doanh nghiệp (tăng 15,5%), với số vốn đăng ký 20.036 tỷ đồng (giảm 18%). Lũy kế, toàn tỉnh có 17.930 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 329.349 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2022, tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; đồng thời, tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và hợp tác xã, công nhân và người lao động; tuyên dương tổ chức và cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Đặc biệt, tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

PV