Bà Nguyễn Thị Oanh ủy quyền cho anh trai là ông Nguyễn Kim Chuông khiếu nại các Quyết định của UBND thành phố Bắc Giang cùng ngày 5/9/2023: Số 733/QĐ-UBND về việc thu hồi đất (đợt 14); số 734/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 14) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu số 1 thuộc Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang; Quyết định số 4992/QĐ- UBND ngày 23/11/2023 về cưỡng chế thu hồi đất và đề nghị xem xét giao 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất cho bà, với lý do: Không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường Thọ Xương, bị khuyết tật, thuộc diện hộ nghèo, sử dụng đất ổn định, liên tục không tranh chấp từ năm 2004 đến khi Nhà nước thu hồi đất.

Công dân không đồng ý với Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/1/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Oanh, địa chỉ phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (lần đầu).

Căn cứ kết quả xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định việc bà Nguyễn Thị Oanh khiếu nại các Quyết định của UBND thành phố là khiếu nại sai, không có cơ sở để giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thống nhất với Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/1/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Oanh (lần đầu).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND phường Thọ Xương rút kinh nghiệm trong việc xác nhận ủy quyền, xác định nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất khi thực hiện lập hồ sơ thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trên địa bàn được chính xác, đảm bảo theo quy định pháp luật, tránh phát sinh đơn thư xảy ra.

Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 667/UBND-TCD ngày 22/2/2022 về việc thực hiện tốt quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Hoàng Long