Ông Lê Văn Phượng (ở tổ dân phố Vạn Xuân, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) khiếu nại và đề nghị được áp giá bồi thường công trình, vật kiến trúc trên đất phải cao hơn so với giá UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt trong phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình tại Quyết định số 5557/QĐ-UBND ngày 20/6/2022.

Khiếu nại của ông Lê Văn Phượng đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 10546/QĐ-UBND ngày 07/11/2022, kết luận: Khiếu nại của ông Lê Văn Phượng là không có cơ sở.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Lê Văn Phượng khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo nhận xét của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia là dự án có nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Thanh Hóa. 

Theo yêu cầu của bên cho vay (Ngân hàng Thế giới): “Đơn giá bồi thường phải được xác định theo giá thị trường cho tất cả các loại đất, tài sản bị ảnh hưởng”.

Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND thị xã Nghi Sơn phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, thực việc lập, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá về công trình, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng trên đất đảm bảo chặt chẽ, theo yêu cầu tại Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tái định cư dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia. Đơn giá bình quân tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 31/01/2022 đã được xây dựng, phê duyệt tăng 10,39% so với đơn giá bồi thường nhà công trình vật kiến trúc (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa) đang áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có thị xã Nghi Sơn.

Như vậy, việc UBND thị xã Nghi Sơn căn cứ vào đơn giá tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 31/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa để áp giá bồi thường về tài sản vật kiến trúc và phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho hộ ông Lê Văn Phượng tại Quyết định số 5557/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 là đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành và chính sách áp dụng riêng cho dự án đô thị động lực theo yêu cầu của tổ chức cho vay dự án là Ngân hàng Thế giới.

Ông Lê Văn Phượng khiếu nại và đề nghị được áp giá bồi thường nhà, công trình vật kiến trúc trên đất phải cao hơn so với giá UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt trong phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông tại Quyết định số 5557/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 là không có cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, việc ông Lê Văn Phượng khiếu nại và đề nghị được áp giá bồi thường nhà, công trình vật kiến trúc trên đất phải cao hơn so với giá UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt trong phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình tại Quyết định số 5557/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 13/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Lê Văn Phượng khiếu nại và đề nghị được áp giá bồi thường nhà, công trình vật kiến trúc trên đất phải cao hơn so với giá UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt trong phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông tại Quyết định số 5557/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Lê Văn Phượng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố  tụng hành chính.


Hải Nhân