Công dân tố cáo UBND huyện Việt Yên thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh và thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới đường Nghè Nếnh (điểm đầu giao với đường 295B tại Km20+160, điểm cuối giao đường Ninh Khánh Km0+800), thị trấn Nếnh không có nghị quyết của HĐND tỉnh cho phép thu hồi đất; không có dự án làm đường và làm khu dân cư nêu trên mà UBND huyện Việt Yên cùng Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hoàng Minh tự ý lập dự án khu dân cư mới thôn Ninh Khánh và đường Nghè Nếnh đi thôn Ninh Khánh. Do đó, việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện hai dự án nêu trên là vi phạm quy định của Luật Đất đai về thu hồi, bồi thường đất.

Tại dự án thứ nhất, qua xác minh cho thấy, Dự án Xây dựng khu dân cư thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh nằm trong danh mục được phép thu hồi đất theo danh mục dự án được phép thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 8/12/2017.

Ngày 6/9/2018, UBND huyện Việt Yên có Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công trình: Giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình trên địa bàn huyện; hạng mục: Khu dân cư Vùng 1 thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Quá trình thu hồi đất, đa số các hộ dân có đất bị thu hồi đồng thuận bàn giao đất cho Nhà nước. Tuy nhiên, còn một hộ gia đình không chấp hành bàn giao đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất. Sau nhiều lần vận động, thuyết phục, đối thoại không thành, UBND huyện đã thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Tại dự án thứ hai, qua xác minh cho thấy, Dự án Đầu tư xây dựng mới đường Nghè Nếnh thuộc danh mục dự án được phép thu hồi đất theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc thông qua danh mục các dự án, công trình được phép thu hồi đất; các công trình được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngày 27/9/2016, UBND huyện ra Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình làm đường Nghè Nếnh và nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Việt Yên; kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện năm 2018 được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/7/2018; Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND huyện Việt Yên về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2018.

Về việc thu hồi đất, cưỡng thế thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới đường Nghè Nếnh, quá trình thu hồi đất, đa số các hộ gia đình có đất bị thu hồi đồng thuận bàn giao đất cho Nhà nước. Tuy nhiên, còn có 3 hộ gia đình không chấp hành bàn giao đất cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi đất của UBND huyện. Hết thời gian tổ chức chi trả tiền theo kế hoạch, sau khi tuên truyền, vận động, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị trấn Nếnh đã phối hợp gửi toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ 3 hộ gia đình vào Kho bạc Nhà nước. Sau nhiều lần vận động, thuyết phục, đối thoại không thành, UBND huyện đã thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo kết quả xác minh, UBND tỉnh kết luận nội dung công dân tố cáo UBND huyện Việt Yên không có dự án làm đường và làm khu dân cư thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên mà UBND huyện Việt Yên cùng Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hoàng Minh tự ý lập dự án khu dân cư mới thôn Ninh Khánh và đường Nghè Nếnh đi thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên là tố cáo sai vì UBND huyện Việt Yên đã triển khai thực hiện hai dự án trên theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất như đã nêu tại phần xác minh trên.

Do đó, nội dung công dân cho rằng việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện hai dự án nêu trên là vi phạm quy định của Luật Đất đai về thu hồi, bồi thường đất là không có căn cứ.

Hoàng Long