Theo đơn khiếu nại lập ngày 09/01/2023 và kết quả làm việc với đoàn xác minh của Thanh tra tỉnh vào ngày 10/02/2023, ông Cao Xuân Nam khiếu nại Quyết định số 5100/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đình chỉ và thu hồi trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với trường hợp của ông Cao Xuân Nam.

Theo ông Cao Xuân Nam, việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào Điều 43, Điều 44 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Điều 66, Điều 67 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Kết luận số 343/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả rà soát hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để làm cơ sở đình chỉ, thu hồi trợ cấp là nhận định không đúng.

Ông Cao Xuân Nam đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để ông tiếp tục được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Vụ việc khiếu nại của ông Cao Xuân Nam đã được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thụ lý tại Thông báo số 43/TB-LĐTBXH ngày 06/9/2022 và giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại tại Quyết định số 298/QĐ-LĐTBXH ngày 06/9/2022.

Trên cơ sở kết quả xác minh nội dung khiếu nại tại Báo cáo số 104/BC-TXM ngày 27/10/2022 của tổ xác minh và kết quả đối thoại với ông Cao Xuân Nam tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 481/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2022 về việc giải quyết khiếu nại, theo đó không công nhận nội dung khiếu nại của ông Cao Xuân Nam.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Cao Xuân Nam khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 03/3/2023, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Cao Xuân Nam. 

Dự đối thoại có đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND huyện Nam Giang, UBND thị trấn Thạnh Mỹ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (cơ quan bị khiếu nại), Phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh, Đoàn xác minh do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

Tại cuộc đối thoại, ông Cao Xuân Nam không đồng ý kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có cơ sở. 

Đại diện các cơ quan tham gia đối thoại thống nhất với kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 28/BC-TTT ngày 27/02/2023.

Theo kết luận của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Cao Xuân Nam có bị dị tật (teo cơ hai chân), tuy nhiên vẫn có khả năng lao động, đi lại sinh hoạt, học tập. 

Việc ông Cao Xuân Nam được hưởng chế độ trợ cấp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Quyết định số 4795/QĐ-UB ngày 31/10/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh (kể cả sau khi UBND huyện Nam Giang, UBND thị trấn Thạnh Mỹ tổ chức rà soát theo tinh thần Kết luận số 343/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng xét thấy bản thân ông Cao Xuân Nam vẫn còn hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm) đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với ông Cao Xuân Nam để tạo điều kiện hỗ trợ cho ông giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống.

Ngày 26/3/2018, ông Cao Xuân Nam có đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã. 

Giấy khám sức khỏe của ông Cao Xuân Nam do Trung tâm Y tế huyện Nam Giang lập ngày 26/3/2018 (theo hồ sơ dự tuyển) thể hiện tình trạng sức khỏe: “teo 02 chi dưới bẩm sinh, phân loại sức khỏe loại II”. 

Sau đó, ông Cao Xuân Nam trúng tuyển công chức cấp xã, UBND huyện Nam Giang có Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức và bố trí công tác tại UBND xã Cà Dy, giữ chức danh tư pháp - hộ tịch. Do đó, kể từ thời điểm ông Cao Xuân Nam là công chức cấp xã thì việc ông tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp nêu trên là hoàn toàn không phù hợp. Bởi điều kiện để đối tượng được hưởng chế độ nêu trên phải thuộc trường hợp không có khả năng lao động. Cụ thể theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ngày 05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “a) Bị dị dạng, dị tật nặng, không có khả năng lao động, không tự lực được trong sinh hoạt; b) Bị dị dạng, dị tật, không có khả năng lao động nhưng còn tự lực được trong sinh hoạt”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 5100/QĐ- LĐTBXH ngày 26/10/2021 về việc đình chỉ và thu hồi trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông Cao Xuân Nam là phù hợp với thực tế. Việc khiếu nại của ông Cao Xuân Nam đối với Quyết định số 5100/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là không có cơ sở.

Việc giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 481/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2022 là đúng quy định pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, ngày 14/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã không công nhận nội dung khiếu nại của ông Cao Xuân Nam đối với  Quyết định số 5100/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 481/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2022 là đúng quy định pháp luật.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện Quyết định số 481/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Cao Xuân Nam (lần đầu) theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh áp dụng biện pháp thực hiện hoặc chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai này theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và báo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận ưuyết định này, nếu không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Cao Xuân Nam có quyền khởi kiện tại toà án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 
Huyền Anh