Nghiêm túc trong tiếp công dân

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; bố trí địa điểm tiếp công dân thuận tiện; đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân; bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân tinh thông về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực vận động, thuyết phục quần chúng.

Các cấp, ngành trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương; gắn việc tiếp công dân với kiểm tra, đôn đốc, giải quyết KNTC, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 190/KH-UBND của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức thực hiện tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành tập trung giải quyết các vụ việc KN, TC theo thẩm quyền và các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được yêu cầu lập danh sách các vụ việc KNTC, các điểm mâu thuẫn, tranh chấp có khả năng nảy sinh khiếu kiện; các vụ KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó, các địa phương chỉ đạo nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, tranh chấp, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hòa giải tích cực để không phát sinh khiếu kiện. Vụ việc cần được tập trung cao giải quyết ngay từ khi mới phát sinh. Công tác giải quyết phải kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và đúng pháp luật các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, không để công dân KNTC vượt cấp.

Các cấp, các ngành sẽ tổ chức rà soát làm rõ nguyên nhân các vụ việc KNTC, tranh chấp có đông người tham gia, các vụ còn tồn đọng, kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết từng vụ việc, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, thời gian hoàn thành.

Đối với các vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách pháp luật, đã được các cấp các ngành kiểm tra, rà soát nhưng công dân chưa nhất trí, các cấp, các ngành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức công khai kết quả giải quyết tạo sự đồng thuận của nhân dân và tuyên truyền vận động công dân chấm dứt khiếu kiện. 

Hạn chế tập trung đông người khiếu kiện

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Ban Tiếp công dân tỉnh), các cơ quan liên quan để xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc đông người đi KNTC vượt cấp, hạn chế thấp nhất việc công dân tập trung đông người lên tỉnh, ra Hà Nội khiếu kiện, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Khi có công dân khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương, trực tiếp chủ tịch, hoặc phó chủ tịch UBND huyện phải ra tiếp, vận động, thuyết phục công dân đưa công dân trở về địa phương để đối thoại, giải quyết; đồng thời phải có kế hoạch giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài công dân tiếp tục khiếu kiện vượt cấp. 

Ban tiếp công dân các cấp, phối hợp với lãnh đạo địa phương cử cán bộ tiếp công dân và phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự tuyên truyền giải thích, yêu cầu công dân về trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện, thành phố hoặc đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc trụ sở UBND cấp xã để được tiếp, xử lý vụ việc theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền KNTC để gây rối trật tự công cộng.

Đợt cao điểm lần này nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC ngay từ khi mới phát sinh; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự, qua đó, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Người đứng đầu (nhất là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã) nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, kết luận, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật.

Hoàng Long