Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND giải quyết: Bác các yêu cầu về nâng giá bồi thường đất, tài sản trên đất, chi phí tôn nền, bố trí nền nhà tái định cư do có đất trúng dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều đối với hộ ông Phan Văn Nhàn.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 04 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều.

Hộ ông Phan Văn Nhàn có 670,5m2 đất trúng quy hoạch xây dựng dự án Hạ tầng khu Công nghiệp Tân Kiều; được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 460.541.700 đồng theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười.

Ông Phan Văn Nhàn không thống nhất phương án bồi thường và có đơn khiếu nại, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười giải quyết tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018.

Ông Phan Văn Nhàn không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười, tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với ông Phan Văn Nhàn.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, yêu cầu xem xét lại giá bồi thường đất, chi phí san lấp mặt bằng và bố trí nền tái định cư khi thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều của ông Phan Văn Nhàn là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười là phù hợp.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; căn cứ Công văn số 206/UBND-KTN ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều; từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 11 tháng 06 năm 2021, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đã công nhận và giữ nguyên Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Nhàn.

Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp ông Phan Văn Nhàn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười được giao tổ chức thi hành quyết định này. Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Thanh Lương