Kết luận thanh tra số 816 ngày 17/11/2022 của Thanh tra tỉnh Phú Yên cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định pháp luật về TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo và pháp luật về PCTN tại UBND thị xã Đông Hòa và một số phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn trong thời gian qua còn một số hạn chế, thiếu sót.

Đối với việc thực hiện quy định pháp luật về TCD, tiếp nhận phân loại và xử lý đơn, Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp TCD định kỳ chưa đầy đủ là không đúng quy định tại khoản 5, Điều 13, Luật TCD năm 2013.

UBND thị xã chưa ban hành Quy chế TCD là không đúng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18, Luật TCD năm 2013.

Việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thời hạn giải quyết khiếu nại, có 35 vụ việc giải quyết quá thời hạn, trong đó có 6 vụ kéo dài đến nay chưa giải quyết xong, trái với quy định tại Điều 28 và Điều 37 của Luật Khiếu nại năm 2011.

Việc ban hành công văn giải quyết khiếu nại không đúng quy định tại khoản 1, Điều 31 và khoản 1, Điều 40 của Luật Khiếu nại năm 2011.

Về thời gian giải quyết tố cáo, có 6 vụ việc giải quyết quá thời hạn, trong đó có 1 vụ kéo dài từ năm 2020 đến nay chưa giải quyết xong, trái với quy định tại khoản 1, Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018.

Nhiều vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân giải quyết chậm trễ, kéo dài, đến nay chưa xử lý dứt điểm, cụ thể: Tại Thanh tra thị xã có 03 vụ việc chậm trễ, kéo dài và 02 vụ việc chưa giải quyết xong. Phòng Tài nguyên & Môi trường có 18 vụ việc giải quyết chậm trễ, kéo dài và 20 vụ việc chưa giải quyết xong. Trung tâm Phát triển quỹ đất có 09 vụ việc giải quyết chậm trễ, kéo dài và 20 vụ việc chưa giải quyết xong.

Còn 12 trường hợp chưa giải quyết dứt điểm sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, UBND thị xã chưa ban hành Kế hoạch PCTN hằng năm để chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN; kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN theo quy định.

Việc thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, trong 02 năm, UBND thị xã và UBND xã Hòa Tâm, UBND phường Hòa Hiệp chưa mở lớp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến về PCTN, không phát tin, bài viết về PCTN trên Đài Phát thanh; các phòng, ban trực thuộc chưa thường xuyên phổ biến các văn bản chỉ đạo về PCTN.

Việc công khai trong hoạt động quản lý tài chính - ngân sách, UBND thị xã công khai dự toán năm 2021 chậm 63 ngày, UBND phường Hòa Hiệp Trung công khai quyết toán năm 2020 chậm 20 ngày so với quy định.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng không công khai dự toán, quyết toán, trái với quy định tại điều 8 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Phòng Giáo dục và Đào tạo không ban hành quyết định công khai dự toán, quyết toán, không công khai nguồn kinh phí sự nghiệp hoạt động của ngành.

Việc công khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Phú Yên đã chỉ ra nhiều vi phạm. Kết quả kiểm tra 04 công trình xây dựng nông thôn mới, có 03 công trình thiếu chiều dài so với hồ sơ quyết toán, chênh lệch giữa thực tế và hồ sơ quyết toán 613 m, tương ứng số tiền 613 triệu đồng.

Đối với việc công khai trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thị xã không công khai các kết quả thanh tra theo quy định tại khoản 3, Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ 3 công trình do UBND xã Hòa Tân làm chủ đầu tư sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên. Ảnh: TQ

Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc kiểm soát xung đột lợi ích, UBND thị xã không xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN năm 2018.

Việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập, qua thanh tra cũng phát hiện ra nhiều vi phạm.

Với những vi phạm, tồn tại được chỉ ra qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã liên quan đến việc trực tiếp TCD định kỳ chưa đầy đủ; việc chưa ban hành Quy chế TCD theo quy định của Luật TCD năm 2013; việc chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền như kết luận đã nêu.

Ban hành Quy chế TCD để niêm yết công khai tại Trụ sở TCD. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tồn đọng và đôn đốc, chỉ đạo thực hiện dứt điểm các quyết định, văn bản giải quyết sau giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác giải quyết và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chậm trễ, kéo dài, không đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo như kết luận đã nêu.

Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm chủ đầu tư và các cá nhân, đơn vị có liên quan đến 03 công trình xây dựng đường nông thôn mới do UBND xã Hòa Tâm làm chủ đầu tư thi công thiếu chiều dài so với hồ sơ quyết toán nhưng vẫn thanh toán đủ khối lượng cho đơn vị thi công. Có biện pháp xử ký đối với số tiền chênh lệch 613 triệu đồng.

Thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 478 triệu đồng; điều chỉnh, giảm trừ khối lượng thanh quyết toán số tiền 135 triệu đồng.

Đối với vi phạm của UBND xã Hòa Tâm trong việc thi công 3 công trình xây dựng đường nông thôn mới, Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên xử lý theo quy định.

Trần Quý