Ngày 01/03/2024, Chánh Thanh tra Quận 12 Nguyễn Thanh Tuấn đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 187/KL-TTr và Kết luận thanh tra số 188/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại UBND 2 phường Tân Thới Nhất và Thới An. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

UBND phường Thới An: 6 vấn đề còn hạn chế, thiếu sót

Tại UBND phường Thới An, Kết luận thanh tra số 188/KL-TTr cho biết, UBND phường Thới An chưa có văn bản rà soát, báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi tình hình giải quyết đơn của các bộ phận định kỳ để lưu hồ sơ theo dõi xử lý đơn theo quy định; chưa chủ động thực hiện rà soát, chấn chỉnh công tác xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, KNTC định kỳ. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường và bà Lâm Thị Hồng Chi, công chức văn phòng - thống kê phường.

UBND phường Thới An cũng có sai sót về số liệu báo cáo định kỳ về tình hình tiếp công dân và xử lý đơn KNTC, đơn kiến nghị, phản ánh; tình hình KNTC và kết quả giải quyết KNTC. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường và bà Lâm Thị Hồng Chi, công chức văn phòng - thống kê phường.

Bên cạnh đó, UBND phường còn có hạn chế, thiếu sót trong việc xử lý đơn kiến nghị, phản ánh. Cụ thể: Đơn có nhiều người cùng ký tên, văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của UBND phường chỉ gửi cho người nộp đơn nhưng người này không có văn bản cử đại diện thực hiện phản ánh, kiến nghị (01 đơn). Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường và bà Lâm Thị Hồng Chi, công chức văn phòng - thống kê phường.

Cùng với đó, hồ sơ xử lý đơn tranh chấp đất đai không có báo cáo phục vụ cho việc hòa giải theo khoản 2 Điều 18 Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh (02 đơn). Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường (02 đơn) và công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường (bà Trần Thị Bích Châu - đơn của bà Bùi Thị Ngọc Sâm; ông Nguyễn Thành Giang - đơn của ông Võ Thái Bình).

Cũng theo kết luận, UBND phường có 01/02 hồ sơ giải quyết KN trễ hạn 02 ngày so với quy định; chưa thực hiện gửi quyết định giải quyết KN (lần đầu) trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký ban hành theo quy định. Trách nhiệm thuộc về ông Cung Quảng Hà, Chủ tịch UBND phường và ông Trần Văn Tài, công chức tư pháp - hộ tịch phường.

UBND phường Thới An cũng chưa thống nhất trong việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị…

leftcenterrightdel
Thanh tra Quận 12 chỉ ra, quy trình hòa giải tranh chấp đất đai của UBND phường Tân Thới Nhất là chưa đúng quy định... Ảnh: Chu Tuấn 

UBND phường Tân Thới Nhất: Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai chưa đúng quy định

Tại UBND phường Tân Thới Nhất, Kết luận thanh tra số 187/KL-TTr cho biết, xếp lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường còn thiếu sót, chưa đúng quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 15 Luật Tiếp công dân. Tổng hợp số liệu báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC chưa đầy đủ, chưa chính xác với tình hình thực tế tại đơn vị; thể hiện nội dung tiếp công dân trong sổ tiếp công dân chưa đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất và ông Phạm Xuân Khiêm, công chức văn phòng - thống kê phường.

Bên cạnh đó, còn thiếu sót trong việc thụ lý và giải quyết đơn KN. Cụ thể là trễ hạn thụ lý theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Luật Tiếp công dân và Điều 27 Luật KN năm 2011. Nội dung quyết định giải quyết KN chưa đúng mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 124/2022/NĐ-CP. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Hoàng Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường; bà Phan Nguyễn Ngọc Như, công chức địa chính - xây dựng.

Ông Võ Lê Trung, công chức tư pháp - hộ tịch phường cũng có một phần trách nhiệm trong công tác phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND phường giải quyết KN.

Cùng với đó, UBND phường còn có hạn chế, thiếu sót trong việc xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp. Cụ thể: Việc thực hiện quy trình hòa giải tranh chấp đất đai chưa đúng quy định đối với đơn của ông Nguyễn Văn Tự, đơn của bà Nguyễn Thị Dân và đơn của ông Lê Văn Ánh. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Hoàng Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường; ông Đinh Dương Ngọc Phương, công chức địa chính - xây dựng và bà Phan Nguyễn Ngọc Như, công chức địa chính - xây dựng.

UBND phường còn thực hiện xử lý đơn chưa đúng thời hạn quy định tại khoản 1, Điều 28 Luật Tiếp công dân năm 2013 đối với 05/34 đơn; chưa thực hiện chuyển đơn không thuộc thẩm quyền là chưa đúng với quy định khoản 2, Điều 20 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ đối với 03/34 đơn; sau khi tiếp nhận, xử lý nhưng không có văn bản trả lời cho công dân là chưa đúng với quy định tại khoản 1, Điều 20 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ đối với 02/34 đơn; phân loại đơn chưa đúng quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ đối với 01/34 đơn; xử lý đơn không thống nhất, chưa chặt chẽ (cụ thể là đơn có nội dung giống nhau được gửi đến ở các thời điểm khác nhau nhưng UBND phường chỉ ban hành văn bản trả lời đơn 01 lần) đối với 04/34 đơn; tiếp nhận, ban hành văn bản trả lời nhưng trả lời chưa đầy đủ các kiến nghị của công dân đối với 01/34 đơn UBND phường… Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Hoàng Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường và các cán bộ, công chức được phân công tham mưu giải quyết đơn…

Chu Tuấn